به واسطه تجارب و تخصص های گوناگون در حوزه صنعت ، هنرهای تجسمی، علوم مهندسی و معماری، طراحی محصول را آغاز کرده و آن را در محیط های مختلف نرم افزاری برای مطالعه بیشترجزئیات مورد ارزیابی قرار میدهیم.