فضا به نحوی برای ادغام هنر با صنعت فراهم میشود . نیاز مشتری را با به اشتراک گذاشتن ایده ها و تجارب حاصله از دیگر پروژه ها بررسی میکنیم ، همه متخصصان را برای تامین نظر مشتری هم سو ساخته و برای آغاز طراحی آماده می شویم .